แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
กิจกรรม

ตรวจความคืบหน้าการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตำบลหนองหอย ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง โดยมีนายช่างโยธาผู้ควบคุมงาน ชี้แจงรายละเอียดของโครงสร้างและความคืบหน้าของการดำเนินการ

สำรวจจุดพักขยะสำหรับรอการจัดเก็บ บริเวณณาปนสถาน หมู่ที่ 3 และตรวจการดำเนินการขุดลอกลำเหมืองกลาง หมู่ที่ 4

เทศบาลตำบลหนองหอย ลงพื้นที่สำรวจจุดพักขยะสำหรับรอการจัดเก็บ บริเวณณาปนสถาน หมู่ที่ 3 และตรวจการดำเนินการขุดลอกลำเหมืองกลาง หมู่ที่ 4 เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำไหล เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

มอบหน้ากากอนามัยและเครื่องดื่ม ส่งต่อความห่วงใยให้ประชาชนผู้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๓ สายพันธุ์

คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลหนองหอย ร่วมมอบหน้ากากอนามัยและเครื่องดื่มให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหอย

จัดซื้อ-จัดจ้าง/ประกวดราคา-สอบราคา
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)