แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
กิจกรรม

สำรวจลำเหมืองสาธารณะและดำเนินการขุดลอกรางระบาย หมู่ที่ 2

คณะผู้บริหารและกองช่าง สำรวจลำเหมืองสาธารณะที่ยังไม่ได้ดำเนินการขุดลอกและตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการขุดลอกรางระบายน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 2

เทศบาลดำเนินการให้บริการสาธารณะ

นายกฯพร้อม คณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานในการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน

บริการรับชำระภาษี​นอกสถานที่ ม.5

ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง  ออกให้บริการรับชำระภาษี​นอกสถานที่และรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

จัดซื้อ-จัดจ้าง/ประกวดราคา-สอบราคา
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)