แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
กิจกรรม

เปิดหน่วยบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เบื้องต้น

เทศบาลตำบลหนองหอย เปิดหน่วยบริการตรวจหาเชื้อ   โควิด-19 เบื้องต้น ให้เจ้าหน้าที่และประชาชน โดยได้รับสนับสนุนชุดตรวจจากเจ้าของโครงการใจแก้วเอราวัณ

มอบถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภค/บริโภค) จำนวน 1,000 ชุด

เทศบาลตำบลหนองหอย  มอบถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภค/บริโภค) จำนวน 1,000 ชุด ให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา

เทศบาลตำบลหนองหอย จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 วัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

จัดซื้อ-จัดจ้าง/ประกวดราคา-สอบราคา
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)