แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
กิจกรรม

สำรวจข้อมูลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ ปีงบประมาณ 2564

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย นายสุรินทร์ โท๊ะยะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหอย เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลสถานประกอบการประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบกิจการในการขอรับและขอต่อใบอนุญาตต่างๆเช่น ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร เป็นต้น

จัดเตรียมสถานที่และสร้างบรรยากาศช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

เทศบาลตำบลหนองหอย ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่และสร้างบรรยากาศเพื่อต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง โดยมีการปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืชบริเวณแม่น้ำปิง และลำเหมืองพญาคำ เพื่อทำท่าน้ำสำหรับให้ประชาชนใช้เป็นจุดลอยกระทง ม.2 ม.4 และม.7 ทั้งนี้มีการประดับตกแต่งโคมยี่เป็งล้านนาบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน หน้าหมู่บ้านศิริวัฒนาฯ ม.6 และบริเวณภายในวัดกู่ขาว(ธาตุกุด) ม.3

ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันนี้​(16​ ตุลาคม​ 2563)​ งานวิชาการและแผน​ สำนักปลัด​ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย/คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา​เทศบาลตำบลหนองหอย​ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2564​ ณ ห้องประชุมย่อย สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย รวบรวมข้อมูล แผนงาน/โครงการ จัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย เพื่อพิจารณาก่อนเสนอผู้บริหารท้องถิ่นต่อไป

จัดซื้อ-จัดจ้าง/ประกวดราคา-สอบถามราคา
กระดานข่าว
หัวข้อกระทู้
ผู้ชม
ตอบ