แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
กิจกรรม

สำรวจและตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงบ่อพักและท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7

เทศบาลตำบลหนองหอย ลงพื้นที่เข้าดำเนินการปรับปรุงบ่อพักและท่อระบายน้ำ หมู่ที่7 บ้านชัยพฤกษ์ เพื่อให้น้ำไหลสะดวก  ลดปัญหาน้ำท่วมขัง

มอบกล่องปันสุขและเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

เทศบาลฯ ลงพื้นที่เข้ามอบกล่องปันสุขและเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่หมู่ที่ 4 สันป่าเลียง

ตรวจความคืบหน้าการกำจัดสิ่งปฏิกูลในรางระบายน้ำ

นายกฯ ร่วมกับ สจ. ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการดำเนินงานดูดโคลนและกำจัดสิ่งปฏิกูลบนถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน

จัดซื้อ-จัดจ้าง/ประกวดราคา-สอบราคา
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)