แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564

จดหมายข่าว ปีที่1 ฉบับที่ 13 ประจำเดือนกันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2565

ประชาสัมพันธ์ การสำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบาง

ประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง

ยิ่งอ่านยิ่งรู้

จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 เดือนสิงหาคม 2564

แจ้งวันหยุดราชการ วันแม่แห่งชาติ2564

ประชาสัมพันธ์ การยื่นขอรับเงินช่วยเหลือของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รับบริจาคหนังสือ 2563

ช่องทางการชำระภาษี2564

ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2564

ประกาศฉบับที่ 20

คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ที่93/2564

ประกาศฉบับที่ 19

ประกาศฉบับที่ 18

คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ที่92/2564

คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ที่91/2564

คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ที่90/2564

คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ที่89/2564

ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์)