ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์จากอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่องการจ้างผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง ประกาศผลสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหอย

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหอย

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง ประกาศผลสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหอย

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหอย

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประชาสัมพันธ์ จากงานพัฒนาชุมชนแจ้งให้ตรวจสอบยืนยันข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ

เทศบาลเทศบาลตำบลหนองหอยได้สนับสนุนสถานที่การจัดประชุม “สภายางนา - ขี้เหล็ก ครั้งที่ 3 “

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง ประกาศผลสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหอย

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหอย

ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลภาคสนามการจัดเก็บภาษี

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมน้อมนำความสุขร่วมกับอำเภอเมืองเชียงใหม่เคลื่อนที่ (อำเภอยิ้ม) จัดกิจกรรม

เจ้าหน้าที่สำรวจของเทศบาลตำบลหนองหอยได้เริ่มลงพื้นที่ในเขตหมู่ที่1-3 เพื่อทำการสำรวจข้อมูลภาคสนาม

โครงการฟันสวย ยิ้มใส เติบโตสมวัย ใส่ใจสุขภาพในช่องปาก

โครงการเยาวชนอาสาสัมพันธ์สู่ทักษะชีวิตสร้างสรรค์จัดกิจกรรมอบรมการพํฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อสรรสร้างอนาคตของชุมชน

“โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2562 “

โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก