แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์สีบัตรเลือกตั้ง

ขอเชิญไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอยฯ เขตเลือกตั้งที่ 2

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอยฯ เขตเลือกตั้งที่ 1

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2564

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง

ปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประชาสัมพันธ์ช่วงโควิด19

ตารางการจัดเก็บขยะ

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็ฯพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหอย

ประชาสัมพันธ์การตั้งจุดป้องกันและลดอุบัติเหตุ2564

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล

ประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเองจากโควิด-19

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจดแจ้งเครือข่ายวัฒนธรรมทุกระดับ จังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้าย 2564

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้าน สร้างสุข สูงวัย หัวใจสุขสันต์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563