แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ข่าวประชาสัมพันธ์

งดปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน

ไม่อนุญาตให้ปล่อยโคมไฟ/โคมลอย

ประชาสัมพันธ์บริการตัดผมฟรี

ตัดต้นไม้ถนนสาธารณะ

ออกสำรวจสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2564

ประชาสัมพันธ์การสำรวจแผนที่ภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564

เตรียมพบกับบรรยากาศล้านนาเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่าง 2563

ประกาศเรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศเรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน2562

ประกาศเรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่2562

ประกาศเรื่่องมาตรการป้องกันการรับสินบน2562

ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม2562

ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ2562

ประกาศเรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง2562

ประกาศเรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ2562

ประกาศเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต2562

รับบริจาคหนังสือเก่า 2562

ลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

รับชำระภาษีในวันหยุดราชการ

ประชาสัมพันธ์ รับชำระภาษีถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2563