แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน
 คู่มือสำหรับประชาชน
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คู่มือการปฎิบัติ
 คู่มือปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือการปฏิบัติงาน การเงินบัญชี (กองคลัง)
 คู่มือการปฏิบัติ งานพัสดุ 1 (กองคลัง)
 คู่มือการปฏิบัติ งานพัสดุ 2 (กองคลัง)
 แผนพับให้ความรู้งานพัสดุ (กองคลัง)
 คู่มือการปฏิบัติงาน แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง)
 คู่มือการปฏิบัติงาน กฎหมายและคดี (สป.)
 คู่มือการปฏิบัติงาน การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน (สป.)
 คู่มือการปฏิบัติงาน งานพัฒนาชุมชน (สป.)
 คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สป.)