ประกาศราคากลางโครงการจัดเก็บและกำจัดขยะภายในเขตตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ 2563