ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดเก็บและกำจัดขยะภายในเขตตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)