แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

รายงาน รายการครุภัณฑ์จ่ายออกจากบัญชีทะเบียนครุภัณฑ์ประจำปี 2563