แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดเก็บและกำจัดขยะภายในเขตตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ 2564