แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจัดเก็บและกำจัดขยะภายในเขตตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ 2564 (e-bidding)