แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลง ขนาด 250 KVA