แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)