แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่องประกวดราคาจัดซื้อถุงขยะ(ดำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564