แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ประจำเดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)