แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564)