แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ดินเทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)