แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการยกระดับผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 3 บ้านเสาหิน