แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าเลียง