แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565