แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565