แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ภายในเขตตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565