แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

2021-09-16 09:34:44