แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการที่เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2021-09-16 12:03:24