แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบาน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด สถานที่ก่อสร้าง ซอย 3 (ท้ายทุ่ง) หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าเลียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-09-17 12:06:19