Site map

หน้าแรก
เกี่ยวกับเทศบาล
คณะผู้บริหาร
หน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อเรา

 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                        แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงาน
  แผนพัฒนา
  แผนป้องกันการทุจริต
  แผนการจัดหาพัสดุ
  เทศบัญญัติ
  รายงานติดตาม
  รายงานงบการเงิน
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภาฯ                                                                                                                    

กองทุน หลักประกัน สุขภาพเทศบาลตำบลหนองหอย
To be Number One ตำบลหนองหอย

ศูนย์บริการประชาชน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
แผนที่ภาษี
กำหนดการชำระภาษี
การชำระค่าธรรมเนียมขยะ
ตารางจัดเก็บขยะ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประกาศ/คำสั่ง
ระเบียบ/พ.ร.บ./กฎหมาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลหนองหอย
Site map