แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

Site map

หน้าแรก
เกี่ยวกับเทศบาล
คณะผู้บริหาร
หน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อเรา

 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                        แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงาน
  แผนพัฒนา
  แผนป้องกันการทุจริต
  แผนการจัดหาพัสดุ
  เทศบัญญัติ
  รายงานติดตาม
  รายงานงบการเงิน
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภาฯ                                                                                                                    

กองทุน หลักประกัน สุขภาพเทศบาลตำบลหนองหอย
To be Number One ตำบลหนองหอย

ศูนย์บริการประชาชน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
แผนที่ภาษี
กำหนดการชำระภาษี
การชำระค่าธรรมเนียมขยะ
ตารางจัดเก็บขยะ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประกาศ/คำสั่ง
ระเบียบ/พ.ร.บ./กฎหมาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลหนองหอย
Site map