แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน

ท่านพึงพอใจระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย พ.ศ. 2558-2562
      1.1 วิสัยทัศน์ 
                  เดิม : ส่งเสริม   อนุรักษ์   พิทักษ์    พัฒนา 
                  ใหม่ : ตำบลหนองหอย สังคมอุดมความสุข (NONGHOI : HAPPY HOME TOWN

      1.2 พันธกิจ เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดบทบาทการพัฒนาเทศบาลตำบล หนองหอยในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน แนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ในอนาคต แนว นโยบายการบริหารรวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและอำนาจหน้าที่ของของเทศบาล ทั้งนี้ เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด   ดังนั้นจึงได้กำหนดพันธกิจ ดังนี้
(1) พัฒนาและปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนแก้ไขปัญหาความเดือดรอน และรองรับการเจริญเติบโต ทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ       
(2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(3) ส่งเสริม พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข็มแข็งพึ่งพาตนเองได้   สร้างงาน สร้างรายได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
(4) ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในชุมชน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา เพื่อเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็ง และเป็นต้นทุนทางสังคมที่ดีต่อไปในอนาคต
(5) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน โดยพัฒนาการให้บริการขั้นพื้นฐาน ด้านสาธารณสุข สวัสดิการ การศึกษา กีฬาและนันทนาการ
(6) พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(7) รักษา ดูแลและพัฒนาสภาพแวดล้อมของตำบลให้น่าอยู่ น่าอาศัย ตามแนวคิด Clean and Green City
(8) พัฒนารูปแบบและระบบการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน
(9) พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสังคมและเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อย่างกว้างขวางตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
(10) ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(11) พัฒนาบุคลากร ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม
(12) พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานของเทศบาลตำบลหนองหอยให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองและสอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาของชุมชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
     
      1.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา(Goals) เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอยเป็นไปตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ จึงกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้
(1) เพื่อให้การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเป็นไปอย่างมีระบบ ระเบียบ เหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในระยะยาว รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ครบถ้วน
(2) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพอย่างเต็มที่ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา โดยมุ่งหวังให้สังคมมีความสงบสุข น่าอยู่ ประชาชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมอาชีพ  ให้ประชาชนอยู่ดี กินดีดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(4) เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจ ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการบำบัดน้ำเสียอย่างเป็นระบบครบวงจร ลดมลภาวะและสิ่งแวดล้อม เป็นพิษก้าวสู่ชุมชนสีเขียว
(5) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมประชาธิปไตย กระบวนการประชาคม การพัฒนาแก้ปัญหาชุมชนด้วยกระบวนการกลุ่มอย่างมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์
(6) เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
(7) เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนให้เกิดความประทับใจ ตอบสนองความต้องการของประชาชนสอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนพัฒนาบุคลากร ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม