รวมแนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เก็งแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานทะเบียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1 สาระสำคัญ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม 2 สาระสำคัญ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542 3 สรุป แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 4 พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติทางราชการ พศ. 2558 5 กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนราษฎร 6 กฏกระทรวงกำหนดให้คนต่างด้าวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2548 7 ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติบัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ.2526 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 10 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 11 พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) 12 งานทะเบียนราษฏร์และบัตรประชาชน 13 แนวข้อสอบ เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร 14 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน MP3 -P042 -สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เก็งแนวข้อสอบ วิชาการส่งเสริมสุขภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น 3 แนวข้อสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542 4 แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม 6 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ 7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาชีวอนามัย 8 แนวข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข 9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 10 แนวข้อสอบสาธารณสุขชุมชน 11 สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน 12 หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ MP3 พรบ ท้องถิ่น เก็งแนวข้อสอบ นักวิชาการสุขาภิบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 2 ความสามารถทางด้านเหตุผล 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น 5 แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อสอบงานสาธารณสุขชุมชน 7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาชีวอนามัย 8 แนวข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข 9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 10 แนวข้อสอบอนามัยสิ่งแวดล้อม 11 แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล MP3 พรบ ท้องถิ่น เก็งแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1 ความสามารถด้านภาษาไทย 2 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น 3 แนวข้อสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น พ.ศ.2542 4 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม 6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 7 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ 8 แนวข้อสอบงานพัสดุและสารบรรณ 9 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ชุด 1 10 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ชุด 2 MP3 พรบ ท้องถิ่น เก็งแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น 2 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 3 แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 4 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 8 พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 9 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม 10 แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547 11 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม MP3 พรบ ท้องถิ่น เก็งแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป 2 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 4 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ สูตรและเทคนิคการจำ 5 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542 6 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 7 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม 8 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 9 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน MP3 พรบ ท้องถิ่น เก็งแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ประปา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น 3 แนวข้อสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น พ.ศ.2542 4 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม 6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 7 ความรู้เกี่ยวกับระบบท่อเบื้องต้น 8 ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา Water Supply 9 ความรู้เกี่ยวกับงานประปา 10 แนวข้อสอบความรู้เรื่องงานประปา MP3 พรบ ท้องถิ่น เก็งแนวข้อสอบ นักวิชาการคลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1 การบริหารการเงินการคลัง 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลัง 3 ถาม -ตอบ แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 4 ถาม -ตอบ แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 5 ถาม-ตอบ แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง 7 แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง ท้องถิ่น 8 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม 9 แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547 10 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 11 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 12 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม 13 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 MP3 กฎหมายท้องถิ่น 3 ฉบับ เก็งแนวข้อสอบ นักสันทนาการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 3 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 4 แนวข้อสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542 5 กิจกรรมนันทนาการ 6 แนวข้อสอบเรื่องนันทนาการ 7 แนวข้อสอบแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 2 7 แนวข้อสอบแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 2 8 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ 9 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น MP3 กฎหมายท้องถิ่น 3 ฉบับ เก็งแนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 2 ความสามารถทางด้านเหตุผล 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น 5 แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6 เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 7 ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 8 แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 10 แนวข้อสอบอนามัยสิ่งแวดล้อม MP3 กฎหมายท้องถิ่น 3 ฉบับ สนใจแนวข้อสอบ หนังสือสอบ ติดต่อมาที่ เบอร์ติดต่อ : 085-4944238 สุดสาคร ใจภักดิ์ (อุ้ม) LINE ID : sudsak14 (หรือคลิกเลย) http://line.me/ti/p/_jvXB5bFVA LINE @ : @nsu7037f (หรือคลิกเลย) https://line.me/R/ti/p/%40nsu7037f จำหน่ายแนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ หน่วยงานราชการ ทุกตำแหน่ง ทุกหน่วยงาน และ เอกชนต่างๆ หนังสือสอบ เเบ่งออกเป็น 4 เเบบดังนี้ (1).ไฟล์ E-Book (PDF) ราคา 401 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ) (2).หนังสือ + แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียง พรบ. ราคา 701 บาท (จัดส่งฟรี EMSได้รับภายใน 2 - 3 วัน) (3).หนังสือ +ชุดติว CD MP3 ราคา 1500 บาท บรรยายเนื้อหาตามหน้าปกหนังสือ (จัดส่งฟรี EMS ) (4).หนังสือ +ชุดติว DVD ราคา 2500 บาท (เจาะลึกทุกประเด็น คลอบคุมเนื้อหาที่ออกข้อสอบ) >>มีสรุปเนื้อหาทั้งหมด และรวบรวมแนวข้อสอบเด็ดๆ จำนวน 200-250 หน้า>แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบจริงของแต่ละหน่วยงาน ล่าสุด>รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย ล่าสุด>รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ จากสนามจริง
ชื่อ : sudsakorn jaipak
อีเมล์ : [email protected]
วันที่ : 2016-11-24 00:00:00

ตอบกระทู้