รับสมัคร ป.โท

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖0 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) - กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร (มีวิชาบัญชี ๑๘ หน่วยกิต) - กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป - กลุ่มวิชาการจัดการงานก่อสร้าง - กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม - กลุ่มวิชาการธุรกิจระหว่างประเทศ - กลุ่มวิชาการการเงินการธนาคาร - กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ - กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม - กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว - กลุ่มวิชาตลาดและธุรกิจเครือข่าย ๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต(M.P.A.) สาขาวิชาการบริหารจัดการภาครัฐ ระยะเวลาการศึกษา ๑.๖-๒.๐ ปี (ขึ้นอยู่กับแผนและผลการเรียน) อัตราค่าลงทะเบียน เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ๑๒๐,๐๐๐ บาท แบ่งจ่าย 10-12 งวด ระยะเวลาในการสมัครเรียนและลงทะเบียน กำหนดเปิดเรียน มิถุนายน 2560 หลักฐานการสมัครเรียน - รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๓ ฉบับ - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๓ ฉบับ - ใบรับรองผลการศึกษา(transcript) จำนวน ๓ ฉบับ -สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร) จำนวน ๓ ฉบับ -สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน ๓ ฉบับ สอบถามรายละเอียดหรือสมัคร ได้ที่ โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน ห้อง ๙๙0๗ ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เลขที่ ๔๖ ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ โทร,o๘๔-๙๘๕๙๙๙๖
ชื่อ :
อีเมล์ :
วันที่ : 2017-03-28 00:00:00

ตอบกระทู้